Молодший спеціаліст-технік з комп'ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп'ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і призначається для роботи на підприємствах, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, на кафедрах вузів, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності.

На сьогодні коледж в даному напрямку підготувавав понад 400 спеціалістів. Значна частина з них продовжує удосконалювати свій освітній рівень.

Підготовку фахівців за даною спеціальністю розпочато у 2001 році. Для навчання майбутніх молодших спеціалістів з комп'ютерної інженерії у коледжі створено належну матеріальну базу, є досвідчені педагогічні кадри.

Викладацький склад випускової циклової комісії комп'ютерних дисциплін складає 6 кваліфікованих викладачів. Серед них один к.т.н., ст. викладачі вищої категорії, а також викладачі І і ІІ категорії. Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

За короткий час організовано 6 комп'ютерних класів, які оснащені комп'ютерами нового покоління, навчально-обчислювальний центр, лабораторії комп'ютерної електроніки, Інформатики, Інформатики та ЕОМ, Програмування та алгоритмічних мов, Мікропроцесорної техніки, Мікросхемотехніки.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” у коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних та робочих планів і програм дисциплін відповідно до навчального плану.5

Освітньо-професійна програма передбачає відповідні цикли підготовки, нормативний перелік дисциплін, кількість навчальних годин і кредитів за весь термін навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце фахівців у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників коледжу зі спеціальностей, державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула освітньо-кваліфікаційний рівень відповідного спрямування.

На основі діючих освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, галузевих стандартів вищої освіти розроблені навчальні плани відповідних спеціальностей, що погоджені Науково-методичною комісією відповідного напряму підготовки, Науково-методичним центром вищої освіти та затверджені Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Навчальний план даної спеціальності дає можливість продовжити навчання для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» в Національному університеті харчових технологій, що сприяє безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.